Alg.Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Voor en tijdens de les is het gebruik van hard en soft drugs, alcohol, stimulerende middelen en alle andere middelen die onder dopingwet vallen ten strengste verboden.
 • Phoenix Weerbaarheid behoudt zich het recht voor studenten, die niet voldoen aan bovenstaand artikel, storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, tijdens als na de lessen) te verwijderen van de trainingslocatie. De student is verplicht iedere aanwijzing van de instructeur in ieders belang, ten behoeve van de veiligheid, hygiëne en goed verloop van de activiteiten op te volgen. Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen of de aangegeven regels behoudt Phoenix Weerbaarheid zich het recht voor het lidmaatschap van student eenzijdig te beëindigen en daarmee blijvend uit te sluiten van deelname aan de lessen van Phoenix Weerbaarheid. Reeds betaalde lessen worden door Phoenix Weerbaarheid in een dergelijk geval niet gerestitueerd.
 • Als deelnemer aan lessen van Phoenix Weerbaarheid ontvang je lessen uitsluitend en alleen voor eigen risico. Kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, zullen geheel en al door deelnemer worden gedragen. Ook indien dat ongeval of letsel door een andere deelnemer wordt veroorzaakt. De deelnemer gaat akkoord afstand te doen van al zijn/haar rechten tot het uitstellen van een schadeactie tegen Phoenix Weerbaarheid en/of instructeur, waarbij hij/zij een schadevergoeding zou kunnen vorderen voor kosten, schade en interesses als gevolg van enig letsel of ongeval ten gevolge van de les opgelopen. Het bovenstaande is eveneens toepasselijk op het in ongerede raken van op de locatie achtergelaten kleding en voorwerpen. Phoenix Weerbaarheid en/of trainer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor bovengenoemde risico’s en de deelnemer vrijwaart Phoenix Weerbaarheid en/of instructeur voor elke aansprakelijkheid, ook tegenover derden. Met uitzondering van grove nalatigheid.
 • Het dragen van sieraden en/of juwelen tijdens de training is verboden. Het dragen van bril, contactlenzen of gehoorapparaat is voor eigen risico. Veranderingen in de gezondheidstoestand dient men voor en/of tijdens de training kenbaar te maken aan de instructeur.

Betaling & vakanties

 • De betaling van het lesgeld geschiedt op diverse wijze, afhankelijk van het lesprogramma. Hierover ontvangt u altijd van te voren specifieke informatie.
 • Eventuele overeenkomsten eindigen uitsluitend en alleen indien een der partijen aan de wederpartij schriftelijk meedeelt de onderhavige overeenkomst te willen beëindigen. In sommige gevallen is er een opzegtermijn van 1 maand.
 • Phoenix Weerbaarheid kent een vakantieperiode van een aantal dagen en weken per jaar. Deze dagen en weken worden niet gerekend onder lesuitval. Phoenix Weerbaarheid geeft dan geen lessen.
 • Phoenix Weerbaarheid geeft tijdens de zomervakantieperiode 3 tot 4 weken geen les of zeer beperkt les. Eventuele contributieverplichting loopt dan door. De hoogte van de maandelijkse contributie is hier dan op afgestemd.

Kleding & bescherming

 • Indien van toepassing kan verlangd worden om kruisbescherming (toque) en/of gebitsbescherming (bitje) te dragen. Dit zal tijdig worden aangegeven. Kosten voor deze bescherming komen geheel ten rekening van de student. Voor advies over de aanschaf van deze producten kan student (mag, hoeft niet) informeren bij de instructeur.
 • De deelnemers zijn verplicht tijdens de lessen sportkleding te dragen, een t-shirt, een sportbroek en sportschoenen zonder afgevende zwarte zool of ruw profiel of op blote voeten.

Advies van de instructeurs

 • Draag gebitsbescherming! Een goede verzekering dekt weliswaar de financiën maar nooit het verdere leed…
 • Om te voorkomen dat er verkeerde materialen worden aangeschaft kan er altijd beter eerst contact worden opgenomen met de instructeur. Dit om teleurstelling achteraf te voorkomen.
 • Zorg dat je een WA-verzekering hebt. Schade die je anderen toebrengt wordt dan meestal gedekt
 • Heb plezier en bovenal respect.

Overige

 • Lesgelden/cursusgeld/contributie bedragen zijn vastgesteld naar de norm van 2024. Studenten zullen alvorens veranderingen op de hoogte worden gesteld.
 • Phoenix Weerbaarheid behoudt zich het recht voor de lestijden/dagen/duur te wijzigen.
 • Een ieder die zich inschrijft dient kennis te nemen van het bovenstaande en zich akkoord te verklaren met deze reglementen door het aanmeldingsformulier te ondertekenen.

LAATSTE AANPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN D.D.  14-2-2024